Vedtægter for foreningen Blueskartellet


Du kan også downloade vedtægterne her

§ 1 Navn

   • 1.1 Foreningens navn er Blueskartellet Horsens.
   • 1.2 Foreningens hjemsted er Horsens.

§ 2 Formål

   • 2.1 Foreningens formål er at bevare, formidle og udbygge kendskabet til og interessen for bluesmusikken i Horsens og omegn.
   • Dette gøres ved at arrangere live koncerter og evt. jamsessions med både lokale “upcomings” og professionelle kunstnere.

§ 3 Medlemmer

   • 3.1 Enhver som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem.
   • 3.2 Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse.

§ 4 Kontingent

   • 4.1 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Betalingsfrist samt opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er kontingent fri.
   • 4.2 Et personligt medlemskab koster i 2019 priser kr. 100,- .

§ 5 Udelukkelse

   • 5.1 Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemskabet uden yderligere varsel.
   • 5.2 Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.
   • 5.3 Beslutning om eksklusion efter § 5.2. kan indbringes for førstkommende generalforsamling

§ 6 Foreningens ledelse

   • 6.1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
   • 6.2 Formand og kasserer vælges direkte. øvrige bestyrelsesposter besættes på førstkommende bestyrelsesmøde, der afholdes i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.
   • 6.3 Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
   • 6.4 Bestyrelsen fasts-tter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.
   • 6.5 Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.
   • 6.6 Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte
   • lønnet hjælp, såfremt dette måtte være nødvendigt.
   • 6.7 Tegningsret for foreningen har formanden og kassereren i fællesskab.
   • § 7 Regnskab
   • 7.1 Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. Udgifter vedr. forrige regnskabsår kan bogføres/konteres frem til den 15.01 det efterfølgende år.

§ 8 Forpligtelser

   • 8.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 9 Revision

   • 9.1. Den ordinære generalforsamling vælger en revisor for et år ad gangen.
   • 9.2. Den ordinære generalforsamling vælger en revisorsuppleant for et år ad gangen.

§ 10 Generalforsamling

   • 10.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
   • 10.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
   • 10.3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig med angivelse af dagsorden. Indkaldelse kan ske via E-post.
   • 10.4 Stemmeberettiget er enhver, der kan fremvise gyldig kvittering for indbetalt kontingent og som ikke er ekskluderet jvf. § 5.2.
   • 10.5 Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.
   • 10.6 Valg til bestyrelsen skal dog foregå skriftligt.
   • 10.7 Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
   • 10 8 Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.
   • 10.9 Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent/referent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

7. Valg af formand

8. Valg af kasserer

9. Valg af øvrig bestyrelse

10. Valg af revisor

11. Valg af suppleanter, herunder valg af revisor suppleant

12. Eventuelt

   • 10.10 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
   • 10.11 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.
   • 10.12 Et bestyrelsesmedlem der er på valg, men ikke til stede, kan vælges absentia.

§ 11 Vedtægtsændringer

   • 11.1 Ved beslutning om vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 flertal.

§ 12 Foreningens opløsning

   • 12.1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
   • 12.2 Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.
   • 12.3 Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.